Reklamace

Reklamovat můžete nesrovnalosti ve vyúčtování, jakékoli zařízení zakoupené u nás nebo se můžete ohradit proti rozsahu, kvalitě i ceně poskytnuté služby.

V případě velké trvající nebo velké opakující se odchylky od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat je zákazník oprávněn uplatnit reklamaci. Bližší informace naleznete ve Všeobecných podmínkách.

Vaší stížností budeme zabývat v co nejkratším možném termínu a budeme se snažit ji zpracovat co nejdříve. Stížnosti řešené prostřednictvím telefonní linky se pokusíme vyřešit ihned.

Reklamaci je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 měsíců, a to písemně na adrese Vojtěch Bartoš, L. Podéště 1868/12, 708 00 Ostrava Poruba, telefonicky na čísle 775 646 545 nebo elektronicky na adrese info@iop.cz . Reklamace musí obsahovat jméno reklamujícího, telefonní číslo a přesný důvod reklamace. Na písemně podanou reklamaci odpovíme v zákonné lhůtě, tj. do 30 dní od jejího doručení.

Pokud nejste s vyřízením reklamace spokojeni, jste oprávněni podat u ČTÚ návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo marného uplynutí lhůty pro její vyřízení, jinak právo uplatnit námitku zanikne. Vždy by však měla být reklamovaná situace nejprve řešena s naší společností.

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných podmínek.

Ze zákona nemá podání reklamace odkladný účinek na povinnost uhradit vyúčtování ve lhůtě splatnosti.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Pokud mezi vámi a naší společností dojde ke sporu, máte právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je: